top of page

Time

Location
(Library and Information Building)

Activity

08:00 - 08:30

1F Corridor

Registration

​08:30 - 08:40

1F Ciyun Hall

Opening Speech

08:40 - 08:50

1F Ciyun Hall

Prestigious Guest Speech

08:50 - 09:00

1F Ciyun Hall

Group Photos

​09:00- 10:00

 

1F Ciyun Hall

Keynote Speech I: Organizational Behavior Research in Taiwan: Routes and Transformations
Speakers: 
Bor-Shiuan Cheng, PhD
Professor, Department of Psychology
National Taiwan University

10:00 - 10:10

1F Corridor

Tea Talk

12:10 - 13:15

Meal Reception: 1F Corridor
Dining: 2F Cortile, and Room 527

​Poster: 1F CorridorBoard Meeting: 508A

Lunch

 


Poster Presentation I

Board of Directors Meeting

 

13:15 - 14:30

L528


L534L536L509A
L515


L526

Symposium I: Computational social psychology: Toward a computational understanding of social psychological and affective processes
Organizer: Pin-Hao Chen, PhD, National Taiwan University 

Presenters: Bai-Yuan Xiao, Yu-Jie Chen, Feng-Jun Zhou, Tong'An Qiu

Symposium II: The application of psychology in user experience

Organizer: Yang-Ming Huang, PhD, Fu Jen Catholic University

Presenters: Hong-Xuan Chen, Jing-Lun Cai, Man-Ying Wang, Rong'An Jin

Oral Presentation III: Industrial and Organizational Psychology I

Host: TBD

Presenters: Zhen-Wei Huang, Chia-Hua Lin, Xuan Liu, Bo-Yan Zhang, Ju-Han Wang, Jing-Yi Li

Symposium IV: Military and Forensic Psychology

Organizer: Shu-Hua Cheng, PhD, National Defense University

Presenters: Tai-Xiang Tian, Jian-Shun Chen, Ying-Ni Zheng, Jing-Ci Yeh, Jian'An Chen

Research Achievement Presentation I:

Personality and Social Psychology Special Topic: Motivation, Emotion, and Relationships I

Host:

Kuang-Hui Yeh, Ph.D.

Professor, Institute of Ethnology, Academia Sinica

Speakers:

Yuh-Huey Jou, Ph.D. 

Research Fellow, Institute of Ethnology, Academia Sinica

Jen-Ho Chang, Ph.D.

Associate Research Fellow, Institute of Ethnology, Academia Sinica

Chin-Lung Chien, Ph.D.

Associate Professor, Department of Psychology, Soochow University

Chih-Wen Wu, Ph.D.

Associate Professor, Department of Child and Family Science, National Taiwan Normal University

Research Achievement Presentation II:

Cognitive Development Special Topic: From Infancy to Adolescence

Host:

Feng-Ming Tsao, Ph.D.

Professor, Department of Psychology, National Taiwan University

Speakers:

Chi-Tai Huang, Ph.D. 

Professor, Department of Psychology, National Taiwan University

Hui-Li Lin, Ph.D.

Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Fu Jen Catholic University

Feng-Min Tsao, Ph.D.

Professor, Department of Psychology, National Taiwan University

Sarina Hui-Lin Chien, Ph.D.

Professor, Graduate Institute of Biomedical Sciences, China Medical University

14:30 - 14:45

5F Cortile

Tea Talk

14:45 - 16:00

​Poster: 1F Corridor

Poster Presentation II

 

14:45 - 16:00

L528
L534


L536
L509AL515


L526

Oral Presentation V: Social and Personality Psychology I
Host:

Presenters: Jia-Kun Cai, Yan-Jun Chen, Zhi-Wen Wu, Ken Fujiwara, Rong-Fu Zhang, Shang-Chun Ni


Symposium VI: Cognitive Development: Foundations and Applied Research

Organizer: Feng-Ming Tsao, PhD, National Taiwan University

Presenters: Yi'An Luo, Qing Zheng, Meng-Xi Lin, Yi-Ting Huang, Xue-Jing Huang

Symposium VII: Student Learning in University Social Practice and the Effectiveness of Community Engagement

Organizer: Man-Ying Wang, PhD, Soochow University

Presenters: En Zhu, Shao-Yun Tsai, Man-Ying Wang, You-Han Tseng

Oral Presentation VIII: Counseling Psychology
Host: Peiling Han, PhD, Hsuan Chuang University

Presenters: Pei-Ling Han, Hui-Yu Jiang, Jin-Ye Wu, Yi-Ni Lin, Jun-Jie Jiang

Research Achievement Presentation III:

Personality and Social Psychology Topic: Motivation, Emotions, and Relationships II

Host:

Shu-Fang Kao, Ph.D.

Professor, Department of Counseling Psychology, Chinese Culture University

Speakers:

Yi-Chen Lee, Ph.D. 

Associate Professor, Department of Psychology, Chung Yuan Christian University

Wei-Fang Lin, Ph.D.

Associate Profesor, Department of Psychology, Chung Yuan Christian University

Shun-Wen Chen, Ph.D.

Associate Professor, Department of Educational Psychology and Counseling, National Tsing Hua University

Suz-Chia Chang, Ph.D.

Professor, Department of Social Psychology, Shih Hsin University

Research Achievement Presentation IV:

Cross-lifecycle Clinical Psychology Research

Host:

Chi-Cheng Yang, Ph.D.

Professor, Department of Psychology, National Chengchi University

Speakers:

Chung-Hsin Chiang, Ph.D. 

Professor, Department of Psychology, National Chengchi University

Yen-Hsuan Hsu, Ph.D.

Professor, Department of Psychology, National Chung Cheng University

I-Mei Lin, Ph.D.

Professor, Department of Psychology, Kaohsiung Medical University

Chia-Fen Hsu, Ph.D.

Assistant Professor, Graduate Institute of Behavioral Science, National Chang Gung University

 

16:00 - 16:10

​-

Refreshment Break

16:10 - 17:25

L528
L534
L536


L509AL515

L526

Symposium IX: Social and Personality Psychology II

Host:

Presenters: Rong-Fu Zhang, Li'An He, Yi-Xi Yang, Peng-Yu Zeng, Yi-Zhao Chen


Symposium X: Neural and Cognitive Psychology
Host:

Presenters: Ting-Yu Yeh, Andrea Escoto, Yi-Chia Chen, Hsiang-Lin Chuang, Jing-En Chen, Pin-Yun Lin, Yen-Jou Liu


Symposium XI: Industrial and Organizational Psychology II

Host: Shu-Fang Kao, PhD, Chinese Culture University

Presenters: Hsin-Yu Ho, Hsu-Chan Tsai, Tzu-Ning Wang, Cheng-Ching Hsu, Kazuhisa Takemura, Shang-Jung Yang

Symposium XII: The Influence and Applications of Positive Psychology: From Individual, Education to Social Interaction

Organizer: Hsueh-Chih Chen, PhD, National Taiwan Normal University

Presenters: Pei-Zhen Chen, Yu-Zhen Chan, Ching-Ching Li, Chien-Hsiu Kao, Ying-Chieh Chiang, Ting-Kai Wang, Chu-Chun Wang

Research Achievement Presentation V:

Consciousness and Cognition: A Multidimensional Approach to Research

Host:

Hsuan-Fu Chao, Ph.D.

Professor, Department of Educational Psychology and Counseling, National Tsing Hua University

Speakers:

Po-Jang Hsieh, Ph.D. 

Professor, Department of Psychology, National Taiwan University

Tsung-Ren Huang, Ph.D.

Associate Professor, Department of Psychology, National Taiwan University

Yi-Chuan Chen, Ph.D.

Associate Professor, Department of Medicine, MacKay Medical College

Chin-An Josh Wang, Ph.D.

Associate Professor, Department of Medicine, Taipei Medical University

Research Achievement Presentation VI:

Contemporary Adult Clinical Psychological Issues in Taiwan: Physical and Psychological Pain and Trauma

Host:

Sue-Huei Chen, Ph.D.

Professor, Department of Psychology, National Taiwan University

Speakers:

Yi-Jen Su, Ph.D. 

Associate Professor, Graduate Institute of Behavioral Science, Chang Gung University

Min-Hung Teng, Ph.D.

Professor, Department of Psychology, National Chung Cheng University

Chih-Hsun Wu, Ph.D.

Associate Professor, Department of Psychology, National Chengchi University

Chi-Cheng Yang, Ph.D.

Professor, Department of Psychology, National Chengchi University

 
錨點 2

October 22, 2023 (Sun)

Time

Activity

Location
(Library and Information Building)

09:00 - 09:30

Registration

1F Corridor

​09:30 - 10:30

Memorial Service of Emeritus Professor Kwang-Kuo Hwang

1F Ciyun Hall

10:30 - 10:40

Tea Talk

1F Corridor

10:40 - 11:40

Keynote Speech II: Constructing Indigenous Psychological Theories from a Global Perspective: Two Epistemological Shifts

Speakers: 

Kuang-Hui Yeh, PhD

Professor, Institute of Ethnology

Academia Sinica

 

1F Ciyun Hall

​11:40 - 12:00

​Award Ceremony:
Yang Guoshu Research Paper Award
Su Xiangyu Psychology Dissertation Award
Best Article Award of Chinese Journal of Psychology
Most Influential Paper Award
Best Reviewer Award
Early Career Award

1F Ciyun Hall

12:00 - 13:15

General Assembly

Lunch


Poster Presentation III

1F Ciyun Hall


Meal Reception: 1F Corridor
Dining: 2F Cortile, and Room 527

1F Corridor

13:15 - 14:15

Keynote Speech III: Necessity of Responses to Deaths: Survivors of Random Homicides

Speakers: 

Susyan Jou, PhD

Professor, Graduate School of Criminology

National Taipei University

 

1F Ciyun Hall

14:15 - 14:25

Poster Presentation IV

1F Corridor

14:25 - 15:40

Poster Presentation IV

1F Corridor

14:25 - 15:40

Symposium XIII: Personality, Family, and Mental Health: Applications of the Chinese Family Dynamics Survey Database
Organizer: Yuh-Huey  Jou, Research Fellow, Academia Sinica

Presenters: Yuh-Huey Jou, Yuh-Huey Jou, Jen-Ho Chang, Yi-Hung Lin, Rong-Guo Liu

Symposium XIV: The Social Practice of Psychology: Context-Based Community Mental Health Promotion
Organizer: You-Han Tseng, PhD, Soochow University

Presenters: You-Han Tseng, Shu-He Zhao, Man-Ying Wang, Ke-Qun Yan

 

Symposium XV: Social and Personality Psychology (3)

Host:

Presenters: Zi-Lin Chen, Shao-Gang Li, Ya-Ping Cheng, Yu-Han Shen, Ling-Wen Zhang, Er-Si Zhou

Meet-Rising-Star Speech:

Su Xiangyu Psychology Dissertation Award &

Yang Guoshu Research Paper Award
Host: 

Wen-Tso Ho, PhD

Assistant Professor, Department of Psychology, Kaohsiung Medical University

Speakers: 

Chun-Hui Li, PhD

Department of Psychology, National Taiwan University

Yu-Hung Cheng, PhD

Department of Psychology, National Taiwan University

 

Research Achievement Presentation VII:

From Perception to Decision: An Interdisciplinary Perspective on Information Processing

Host:

Cheng-Ta Yang, Ph.D.

Professor, Graduate Institute of Mind Brain and Consciousness, Taipei Medical University

Speakers:

Hsiang-Fei Tseng, Ph.D. 

Professor, Department of Psychology, National Taiwan University

Shih-Wei Wu, Ph.D.

Professor, Institute of Neuroscience, National Yang Ming Chiao Tung University

Shyh-Nan Liou, Ph.D.

Professor, Institute of Creative Industries Design, National Cheng Kung University

Lee-Xieng Yang, Ph.D.

Assistant Professor, Department of Psychology, National Chengchi University

Research Achievement Presentation VIII:

The Mechanisms and Applications of Creative Thinking and Positive Emotions

Host:

Hsueh-Chih Chen, Ph.D.

Professor, Department of Educational Psychology and Counseling, National Taiwan Normal University

Speakers:

Yu-Chen Chan, Ph.D. 

Professor, Department of Educational Psychology and Counseling, National Tsing Hua University

Fa-Chung Chiu, Ph.D.

Professor, Department of Counseling Psychology, Chinese Culture University

Wei-Lun Lin, Ph.D.

Professor, Department of Psychology, Fo Guang University

Po-Lin Chen, Ph.D.

Professor, Department of Psychology and Counseling, National Taipei University of Education

 

L528
L534

L3
36


L333
L515
L526

15:40 - 15:55

Tea Talk

 

5F Cortile

15:55 - 17:10

Symposium XVII: Clinical Psychology
Host: Yi-Hsin Chiu, PhD, Hsuan Chuang University

Presenters: Ya-Chu Yang, Yang-Lin Lin, Yang-Lin Lin, Zhi-Yi Liao, Kun-Hua Li, Yun-Jou Fang

Symposium XVIII: Developmental and Quantitative Psychology
Host: 

Presenters: You-Lin Chen, Hsin-Ying Chen, Ming Lo, Ching-Mei Chu / Ya-Wen Jin, Yu-Ting Chen

Symposium XIX: Educational Psychology
Host: 

Presenters: Bo-Lin Chen, Xiao-Hui Lin, Yi-Zhao Chen, Wen-Ya Yang, Tsai-Ning Su, Zhi-Qi Yuan, Ying-Hsuan Hsieh / Yu-Hsin Su

Symposium XX: Trauma and Identity: Exploring Women's Subjective Experiences in Narrative Research

Organizer: Ying-Fang Chiu, PhD, Hsuan Chuang University

Presenters: Yi-Wu Shih, Yi-Jin Tsai, Chiung-Ying Tseng, Hui-Fang Chao

Research Achievement Presentation IX:

Employment Relationships and Self-Presentation in the Workplace

Host:

Chien-Chih Kuo, Ph.D.

Professor, Department of Psychology, National Chengchi University

Speakers:

Chien-Chih Kuo, Ph.D. 

Professor, Department of Psychology, National Chengchi University

Chung-Jen Chien, Ph.D.

Assistant Professor, College of Management, Yuan Ze University

Li-Chuan Chu, Ph.D.

Associate Professor, Department of Health Policy and Management, Chung Shan Medical University

Kuo-Yang Kao, Ph.D.

Associate Professor, Department of Management Science, National Yang Ming Chiao Tung University

Research Achievement Presentation X:

The Application of Psychology: Crime, Clinical, and Others

Host:

Jiun-Yih Huan, Ph.D.

Professor, Department of Applied Psychology, Hsuan Chuang University

Speakers:

Chiao-Yun Chen, Ph.D. 

Professor, Department of Criminology, National Chung Cheng University

Cheng-Hong Liu, Ph.D.

Professor, Department of Educational Psychology and Counseling, National Tsing Hua University

Tony Szu-Hsien Lee, Ph.D.

Professor, Department of Health Promotion and Health Education, National Taiwan Normal University

Nai-Wen Guo, Ph.D.

Professor, Institute of Behavioral Medicine, National Cheng Kung University

L528L534


L536
L509A

L515L526

17:10~

Closing

 

bottom of page